Blog - Edyta Pazura | MaybeBaby

Kolonie i obozy, czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze wypoczynku zorganizowanego dla dziecka.
(2019-06-19)

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży to nic innego jak wypoczynek organizowany w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
 
PAMIĘTAJCIE !!
Przepisom ustawy nie podlegawypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.
 
Organizatorami wypoczynku mogą być:
1) szkoły i placówki;
2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych);
3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym albo zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Organizator wypoczynku ma obowiązekzapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, co oznacza, że wypoczynek winien być zorganizowany w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wypoczynek powinien być zorganizowany w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.
 
Kadra wypoczynku,to nikt inny jak kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, przy czym liczba wychowawców wypoczynku musi być odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku. Należy pamiętać, że liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcywypoczynku nie może przekraczać 20 osób. Natomiast jeśli grupę stanowią dzieci do 10 roku życia lub w grupie znajdują się dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. W obu przypadkach na jednego wychowawcę nie może przypadać więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych. Ustawa oczywiście dopuszcza pewne wyjątki i tak w przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – od 6 do 8, dla uczniów niewidomych i słabo widzących – od 8 do 10, dla uczniów z chorobami przewlekłymi – od 10 do 16, dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8, dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8, dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4, dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania – od 10 do 16.
 
Do kadry należą teżtrenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku w zależności od programu wypoczynku i realizowanych.
 
Kierownikiem wypoczynku może byćosoba, która:
1.    nie była karana
2.    ukończyła 18 lat;
3.    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
4.    ukończyła kurs na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym);
5.     posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym)
 
Wychowawcą wypoczynku może byćosoba, która:
1.    nie była karana
2.    ukończyła 18 lat;
3.    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie);
4.    ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób ze wskazanym wykształceniem pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym oraz osób, które tytuł trenera i instruktora sportu uzyskały przed dniem 23 sierpnia 2013 r.)
 
Dostęp do opieki medycznej
Dziecko przebywające na wypoczynku organizowanym powinno mieć przez organizatora zapewniony dostęp do opieki medycznejw ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.
 
Należy zwrócić uwagę, że program wypoczynku i zajęcia powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ale również ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. Pamiętajcie o tym wybierając dziecku rodzaj wypoczynku. Zwracajcie uwagę od jakiego wieku jest zaplanowany udział uczestników. Wiadomym jest, że organizator przygotowuje ofertę takich wyjazdów zakładając pewien target uczestników, jeśli więc Twoje dziecko nie spełnia założonych przez organizatora warunków, ot chociażby wieku, to nie staraj się na siłę posłać na takie kolonie/obóz dziecka. Nie każdy organizator będzie na tyle uczciwy, żeby odmówić udziału takiemu dziecku w wypoczynku, bo jak wiadomo biznes to biznes, ale w trosce o dobro naszego dziecka, my, jako rodzice powinniśmy do takich rzeczy przywiązywać szczególną uwagę. Z doświadczenia zawodowego wiem, że organizator, w momencie kiedy się coś stanie, wybroni się, bo zawsze gdzieś drobnym maczkiem w oświadczeniach znajdzie się, że rodzic na własną odpowiedzialność puszczacie dziecko na ten konkretny obóz/kolonie, mimo iż nie spełnia z góry założonych warunków, a rodzice i głównie dziecko będzie miało problemy, czasem do końca życia.
 
Kolejne elementy, jak żywienie, bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego, czy bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich określają przepisy odrębnych ustaw.
 
Ustawa co do zasady nie różnicuje wypoczynków co do powyższych wymagań, ale w przypadku wypoczynków organizowanych za granicą, to organizator ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów i co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 
Zgłoszenie wypoczynku
Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku. Natomiast organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku. Zgłoszeniu takiemu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni.
Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w formie zgłoszenia wypoczynku. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i w innych przepisach, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, udostępniając do publicznej wiadomości następujące informacje:
1.    numer zgłoszenia wypoczynku;
2.    datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;
3.    nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku;
4.    dane teleadresowe organizatora wypoczynku;
5.    termin wypoczynku;
6.    adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
7.    liczbę uczestników;
8.    ramowy program wypoczynku;
9.    sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
10.  numer wpisu do rejestru.
 
Niezwłocznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, kurator oświaty udostępnia z bazy wypoczynku państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku.
Bazę wypoczynku prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego. (BAZA WYPOCZYNKU: https://wypoczynek.men.gov.pl)
 
Nadzór nad wypoczynkiem
Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także, odpowiednio do potrzeb, może kontrolować wypoczynek w miejscu wypoczynku, żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku w miejscu wypoczynku, żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku po zakończeniu wypoczynku, występować do organizatora wypoczynku o informacje związane z organizacją i przebiegiem wypoczynku.
Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku za granicą, może żądać od organizatora wypoczynku dokumentacji wypoczynku oraz dodatkowych informacji związanych z organizacją i przebiegiem wypoczynku, w tym także po jego zakończeniu.
 
Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452);
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650)
 

 

Emila Antczak

Emila Antczak

Z wykształcenia jest prawnikiem, na co dzień pracuję jako asystent sędziego. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest wierna swojej macierzystej uczelni i studia podyplomowe z prawa podatkowego również ukończyła na tym wydziale. W nadchodzącym roku akademickim ma w planach studia z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii. Uwielbia aktywnie spędzać czas, a w tygodniowym grafiku znajduję czas na minimum trzy treningi Kettlebell. Lubi również pływać, jeździć konno i uprawiać nordic walking, a także praktykować jogę. W wolnych chwilach sięga po dobrą książkę. Jest szczęśliwą mężatką, a 9 lat temu po raz pierwszy obsadzona została w najważniejszej życiowej roli – roli Mamy. Jej dwie córki są dla niej niesamowitą inspiracją i motorem napędowym, a także dają jej energię do pokonywania trudności dnia codziennego.